Dmitri Chostakovitch, Guennadi Rojdestvenski et Mstislav Rostropovitch

Dmitri Chostakovitch, Guennadi Rojdestvenski et Mstislav Rostropovitch